תקנון והגנת פרטיות

יש לקרוא בקפידה את מדיניות הגנת הפרטיות המפורטת להלן (להלן – “מדיניות הפרטיות”).

הגלישה והשימוש שתעשה באתר https://coffeet.co.il/ (להלן – “האתר”) כפופה למדיניות הפרטיות. במידה ואינך מסכים לאמור במדיניות הפרטיות במלואה וללא סייג, אנא הפסק מייד את גלישתך באתר Coffeet (גלישתך באתר כפופה גם לתנאי השימוש באתר).
 
1. כללי
1.1. Coffeet (להלן – “החברה”) מכבדת את פרטיותו של כל אדם משתמש או מבקר באתר (להלן – “המשתמש”). מדיניות הפרטיות המפורטת להלן מתייחסת לסוג המידע שקדמה מכונות קפה תהא רשאית לאסוף או למסור ו/או לחשוף, כמו גם את הדרך ומטרת עיבוד מידע זה. מדיניות הפרטיות אף תורה ותנחה את המשתמש כיצד לנהוג במידה שברצונו כי פרטיו האישיים לא ייאספו או יחשפו ו/או ימסרו לאחרים כאשר הוא משתמש או מבקר באתר.
1.2.Coffeet רשאית, בכל עת, לשנות את מדיניות הפרטיות על ידי עדכונו של מסמך זה, ושינוי זה יחייב את המשתמש לכל דבר ועניין.
 
2. ניהול המידע
2.1. חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך ועוד, והכל על מנת לקבל את השירותים שמציע האתר של Coffeet ומידע נוסף.
2.2. Coffeet רשאית לנהל מאגר מידע ולעבד כל נתון על המשתמשים (כגון שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכיו”ב) (להלן – “מידע אישי” או “פרטים אישיים”) אשר יגיעו לידיעת Coffeet במסגרת השימוש באתר ושהועברו על ידי המשתמשים, על פי בחירתם החופשית. החברה מתחייבת כי ככל שיהיה לה מאגר מידע כאמור, השימוש בו ואופן ניהולו יהיו בהתאם להוראות דיני מדינת ישראל שיחולו לאותו עניין.
2.3. Coffeet עשויה להעביר את המידע האישי לחברות הקשורות אליה ובתנאי שהדבר יהיה נחוץ למטרות תפעוליות, ליצירת קשר טוב יותר עם המשתמש, למטרות סטטיסטיות, כמו כן, יתכן וקדמה מכונות קפה תעביר מידע אישי לצדדים שלישיים אשר משתפים פעולה עם Coffeet לשם ביצוע המטרות המנויות לעיל.
2.4. אם משתמש אינו מעוניין שמידע אישי שלו ייאסף, יימסר או ייחשף באופן כלשהו כמתואר לעיל, עליו להימנע מהעברת פרטיו האישיים לחברה כאמור או להסיר את עצמו מרשימת התפוצה/מהמאגר שבאתר
2.5. משתמש באתר אשר הסכים לתנאים שתוארו לעיל לגבי איסוף, אחסון וחשיפת פרטיו האישיים בהתאם להוראות אלה, רשאי\ת לממש כל זכות השמורה לו במסגרת הדין. משתמש המעוניין במימוש זכותו כאמור יעשה זאת באמצעות האתר של Coffeet.
2.6. במקרה ועל Coffeet יוטל צו שיפוטי המורה לה לאסוף או למסור ו/או לחשוף את פרטיו האישיים של משתמש באתר, לא תהיה לCoffeet כל חבות ו/או אחריות כלפי אותו משתמש או מי מטעמו.
 
3. מידע נוסף שייאסף באופן אוטומטי
במקרים מסוימים, ייתכן איסוף אוטומטי (למשל, שלא באמצעות רישום) של מידע טכני מסוים, שאינו בר-זיהוי באופן אישי, בעת שהמשתמש באתר מחובר או מדפדף באתר. דוגמאות לסוג מידע זה כוללות סוג דפדפן אינטרנט או סוג מערכת הפעלה של המחשב שהמשתמש באתר עושה בה שימוש וכן את שם הדומיין של אתר האינטרנט ממנו המשתמש מקושר לאתר Coffeet.
 
4. מידע שנשתל באופן אוטומטי במחשב של משתמש – Cookies
האתר Coffeet משתמש ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעול השוטף והתקין, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לאפשר קבלת שירותים שונים ונתונים סטטיסטיים ולצרכי אבטחת מידע. כאשר משתמש מבקר באתר, ייתכן ומידע מסוים מושתל במחשב קצת מאיים? או באמצעי אלקטרוני אחר שנעשה בו שימוש על ידי המשתמש. מידע זה יהיה בצורת “Cookie” שהוא קובץ טקסט קטן שמאוחסן בחומרת המחשב או האמצעי האלקטרוני הרלוונטי, אשר משמש בעיקר לסיוע למשתמש בקבלת שירותים שונים ולמטרות סטטיסטיות. במרבית הדפדפנים ניתן למחוק את ה Cookies – מהמחשב או מהאמצעי האלקטרוני הרלוונטי, לחסום את ה Cookies -או לקבל התרעה לפני אחסונן. כדי ללמוד יותר אודות שימושי אלה, נא עיין בהוראות השימוש הרלוונטיות לדפדפן האינטרנט או במסכי העזרה של המחשב.
 
5. אתרי צד שלישי
האתר מכיל קישורים לאתרים של צדדים שלישיים אשר אינם בשליטת Coffeet. מדיניות הפרטיות אינה חלה באתרים אלו והחברה אינה אחראית למדיניות הפרטיות הנהוגה באותם אתרים. Coffeet אינה אחראית לנוהלי הגנת הפרטיות או לתנאי השימוש הנהוגים באתרים אלו.
 
6. ברירת דין ומקום שיפוט
על מדיניות הפרטיות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע למדיניות הגנת הפרטיות באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור נצרת. Coffeet מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם. תנאי השימוש באתר Coffeet מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.